9 lipca 2018 brainbox

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW REKRUTOWANYCH DO PRACY W PLASTMET SP. Z O.O.

Na podstawie art. 6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że:

1) administratorem danych osobowych Kandydata jest PLASTMET Sp. z o.o. z siedzibą w Ławach 24C / 87-500 Rypin /;

2) dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celu wykonania obowiązku w zakresie przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt „a” i „d” rozporządzenia;

3) odbiorcą danych osobowych Kandydata są upoważnieni pracownicy Administratora danych;

4) Administrator ma prawo w procesie rekrutacyjnym, żądać następujących danych osobowych: imię / imiona / i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania / adres do korespondencji /, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia / art. 221 Kodeksu pracy /;

5) dane osobowe Kandydata będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, chyba, że Kandydat złoży pisemną zgodę na przechowywanie złożonego CV, do czasu następnej rekrutacji czy kolejnych, albo wyrazi pisemną zgodę na przechowywanie danych we wskazanym przez niego okresie;

6) Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Kandydat ma prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Kandydata danych osobowych jest warunkiem ewentualnego zawarcia umowy o pracę. Kandydata zobowiązany jest do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o pracę